مدارس الامتياز الحديثة per PC Windows

Prezzo: Gratuito

Aggiornata: 2024-01-22

Valutazione: 5,0/5 - ‎1 recensioni

Un'applicazione scolastica che mira a migliorare il processo educativo e renderlo più efficiente

Compatibile con PC Windows 7/8/10 & Mac

Versioni precedenti

Informazioni
Versione
1.0.1.prod
Dimensione
10.2 MB
Categoria
Istruzione
Sviluppatore
Wings team
Installazioni
100+

Descrizione Dell'app
يواجه المعلمون والطلاب وأولياء الأمور العديد من الصعوبات بسبب النظام التعليمي التقليدي , الذي يعتمد بشكل أساسي على التعاملات الورقية التي تسبب ضياع الوقت... [Mostra altro]

Immagine screenshot [ Mostra altro (8 immagini) ]
Imagem de captura de tela do مدارس الامتياز الحديثة
Scarica مدارس الامتياز الحديثة e installa su PC Windows 7/8/10 e Mac

In questo post, ti mostrerò come installare مدارس الامتياز الحديثة su PC Windows utilizzando BlueStacks e NoxPlayer.

Prima di iniziare, dovrai scaricare il file di installazione apk, puoi trovare il pulsante di download nella parte superiore di questa pagina. Salvalo in una posizione facile da trovare.

Di seguito troverai una guida dettagliata passo passo, ma voglio darti una rapida panoramica di come funziona. Tutto ciò di cui hai bisogno è un emulatore che emuli un dispositivo Android sul tuo PC Windows e quindi puoi installare applicazioni e usarlo - vedi che stai effettivamente giocando su Android, ma questo non funziona su uno smartphone o un tablet, funziona su un PC.

Se non funziona sul tuo PC o non puoi installarlo, commenta qui e ti aiuteremo!

  1. Utilizzando BlueStacks
  2. Utilizzando NoxPlayer
Guida passo passo per installare مدارس الامتياز الحديثة utilizzando BlueStacks
  1. Scarica e installa BlueStacks da: https://www.bluestacks.com/it/index.html
  2. Apri il file apk: fai doppio clic sul file apk per avviare BlueStacks e installare l'applicazione. Se il tuo file apk non si apre automaticamente BlueStacks, fai clic con il tasto destro su di esso e seleziona Apri con ... Sfoglia fino a BlueStacks. Puoi anche trascinare il file apk sulla schermata principale di BlueStacks
  3. Dopo l'installazione, fai clic su Esegui per aprire, funziona a meraviglia: D.
Come installare مدارس الامتياز الحديثة su PC Windows utilizzando NoxPlayer
  1. Scarica e installa NoxPlayer da: https://it.bignox.com. L'installazione è facile.
  2. Trascina il file apk su Nox e rilascialo. Apparirà il File Manager. Fare clic sul pulsante Apri cartella XXX sotto il segno del file che diventa blu.
  3. Quindi sarai in grado di installare l'apk che hai appena scaricato dal tuo computer su Nox o spostare / copiare il file in altre posizioni in Nox.
Discussione

(*) È necessario

Versione precedente
يواجه المعلمون والطلاب وأولياء الأمور العديد من الصعوبات بسبب النظام التعليمي التقليدي , الذي يعتمد بشكل أساسي على التعاملات الورقية التي تسبب ضياع الوقت وتتطلب زيادة في الجهد وصعوبة في إنجاز المهام.
تطبيق مدارس الامتياز يساعد إدارة المدرسة ومنتسبيها من معلمين وطلاب وأولياء أمور في إنجاز مهامهم ومتابعتها باستخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية التي تؤدي إلى كفاءة في الأداء وسرعةٍ في العمل وسهولة في إنجاز المهام